U školi je zaposlen potreban broj nastavnika i stručnih saradnika u odnosu na broj učenika. Nastavno i nenastavno osoblje ima propisane kvalifikacije i njihov broj je u skladu sa propisima.

U školi je zaposleno 38 nastavnika i profesora, od čega 13 u razrednoj nastavi, 23 u predmetnoj nastavi, 2 stručna saradnika (pedagog i bibliotekar) i direktor škole. Osim nastavnog kadra u školi rade tri administrativna radnika, kao i 14 članova osoblja na održavanju škole.

Ljudski resursi su u funkciji kvaliteta rada škole. Zaposleni na osnovu rezultata samovrednovanja unapređuju profesionalno delovanje i stručno se usavršavaju u skladu sa godišnjim planom stručnog usavršavanja i primenjuju novostečena znanja iz datih oblasti.

ŠRP 2018-2022
Nastavno osoblje
Razredna nastava

Rašković Biljana
Tkačuk Aranka
Savanović Sijana
Sapun Radmila
Milović Slađana
Krivokapić Nada
Rogač Vjera
Lučić Sanja
Kraljević Nataša
Beganović Biljana
Kovač Snežana


Predmetna nastava

SRPSKI JEZIK
Veličković Slavica
Ratkov Marina
Kilibarda Vesna

ENGLESKI JEZIK
Gregorinski Vesna
Lazarević Zorica

NEMAČKI JEZIK
Čvoro Minja

MATEMATIKA
Šipčić Ksenija
Kapša Zorka

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO
Bjelac Marjan

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE
Vujačić Vida
Božović Dragutin

FIZIKA
Vojinović Aleksandar

HEMIJA
Dakić Tamara

BIOLOGIJA
Lelić Tatjana

GEOGRAFIJA
Kuzman Milica

ISTORIJA
Makai Mihaela

MUZIČKA KULTURA
Kasaš Eva

LIKOVNA KULTURA
Rusov Marija

FIZIČKO OBRAZOVANJE
Pavić Vesna
Rahman Goran

PRAVOSLAVNI KATIHIZIS
Brajković Katarina

GRAĐANSKO VASPITANJE
Perović Gordana