У последња два разреда основне школе, организује се Ученички парламент кога чине по два пред ставника сваког одељења VII и VIII разреда у школи. Парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора, а програм рада Парламента саставни је део годишњег плана рада школе.