ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА,

1.Директор школе,, стручни актив за развојно планирање;
2.Бауцал Зоран – педагог,стручни актив за развојно планирање;
3.Славица Величковић - српски језик и матерњи језик са елементима националне културе;
4.Грегорински Весна - страни језици;
5.Капша Зорка- математика и информатика;
6.Дакић Тамара - физика, биологија, хемија;
7.Касаш Ева – ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање, ТИО;
8.Милица Кузман - историја, географија;
9.Савановић Сијана – грађанско васпитање, верска настава;
10.Слађана Милович, руководилац стручног већа разредне наставе

Стручно веће разредне наставе:

Вјера Рогач - први разред;
Нада Кривокапић - други разред;
Сања Лучић - трећи разред;
Снежана Ковач- четврти разред;

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Руководиоци стручних већа (Педагошки колегијум):

Директор школе
Славица Величковић, Српски језик, русински и украјински каоматерњи језик са елементима националне културе);
Грегорински Весна,Страни језици (енглески и немачки језик);
Капша Зорка,Математика и информатика и рачунарство;
Војиновић Александар,Физика, биологија, хемија;
Касаш Ева, Ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање и техничко и информатичко образовање;
Милица Кузман, Историја и географија;
Миловић Слађана, Разредна настава;
Савановић Сијана,Наставника грађанског васпитања и верске наставе;
Зоран Бауцал, Развојно планирање.

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Бауцал Зоран
Радмила Сапун
Миловић Слаћана
Лелић Татјана

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Бегановић Биљана, Дечји савез
Зоран Бауцал, Ученички парламент
Макаји Михаела
Рашковић Биљана
Кузман Милица

ЕТОС

Величковић Славица, школски одбор Руководилац
Капша Зорка – проф. математике,
Биљана Рашковић, професор разредне наставе
Нада Кривокапић, професор разредне наставе
Увалин Владимир, административни референт

РЕСУРСИ

Рахман Горан , професор физичког васпитања
Чворо Миња, професор немачког језика
Килибарда Весна, библиотека, професор српског језика
Краљевић Наташа, професор разредне наставе
Тамара Дакич, професор хемије

РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА

Увалин Владимир, административни референт
Јованка Ковачевић, председавајући Савета родитеља школе
Богдановић Славица, шеф рачуноводства
Нада Кривокапић,члан школског одбора
Зоран Бауцал, стручни сарадник, педагог

Руководиоци подтимова чине Тим за самовредновање рада школе

Тим за инклузивно образовање:

Зоран Бауцал стручни сарадник, педагог
Биљана Рашковић, професор разредне наставе
Весна Грегорински , професор енглеског језика
Тамара Дакић, професор хемије
Биљана Бегановић, професор разредне наставе

Стручни тим за професионалну оријентацију:

1.Одељењске старешине VIIи VIII разреда, чланови
2.Зоран Бауцал ,стручни сарадник, члан
3.Директор, члан
4.Капша Зорка, координатор

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Директор школе;
Сања Лучић, професор разредне наставе
Грегорински Весна, професор енглеског језика;
Чворо Миња, професор немачког језика
Лелић Татјана, професор биологије;
Капша Зорка, професор математике;
Лазаревић Зорица, психолог, наставник енглеског језика у првом циклусу;
Гашовић Миленко, секретар школе.

Тим за професионални развој запослених:

Драгутин Божовић
Бауцал Зоран
Рашковић Биљана
Капша Зорка

Интерни акт – Правилник о интерном стручном усавршавању

Тим за информисање:

Биљана Рашковић
Весна Килибарда
Весна Грегорински
Сладоје Емсура
Биљана Бегановић

Тим за пројекте:

Бауцал Зоран
Марјан Бјелац
Аранка Ткачук
Лелић Татјана
Ковач Снежана

Тим за стандарде – (педагошки колегијум)

1.Величковић Славица, (српски језик,русински и украјински каоматерњи језик са елементима националне културе);
2.Грегорински Весна,(страни језици - енглески и немачки језик);
3.Шипчић Ксенија,(математика и информатика и рачунарство);
4.Војиновић Александар,(физика, биологија, хемија);
5.Касаш Ева, (ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање и техничко и информатичко образовање);
6.Милица Кузман, (историја и географија);
7.Слађана Миловић, (разредна настава);
8.Савановић Сијана,(грађанско васпитање и верска настава);
9.Бауцал Зоран, (развој школског програма);