Обрасци из Правилника о вођењу евиденције

Правила понашања у школи

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и сивх активности које организује школа

Решење којим се Душанка Поповић, секретар школе, именује за лице за заштиту података о личности

Правилник о заштити података о личностиИнформатор о раду

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Школског одбора

Правила понашања у ОШ “Петар Петровић Његош“

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке у школи

Правилник о буџетском рачуноводству у школи

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о накнади тршкова запослених за долазак и одлазак са рада

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака

Правилник о правима обавезама и одговорности ученика

Правилник о унутрашњој организацији рада школе

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време извођења свих активности које организује Школа