-Решење којим се Душанка Поповић, секретар школе, именује за лице за заштиту података о личности
-Правилник о заштити података о личности
Информатор о раду
Пословник о раду Наставничког већа
Пословник о раду Савета родитеља
Пословник о раду Школског одбора
Правила понашања у ОШ “Петар Петровић Његош“
Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке у школи
Правилник о буџетском рачуноводству у школи
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о накнади тршкова запослених за долазак и одлазак са рада
Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака
Правилник о правима обавезама и одговорности ученика
Правилник о унутрашњој организацији рада школе
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време извођења свих активности које организује Школа


 (cyr)